مهره مار هندی هاشمی tagged posts

مهره مار هندی دابویا

  • ناخدا = ملحد، کافر، ملحد
  • GM – Opel: GME 08200; فیلتر کربن فعال فیلتر زغال چوب / 2004
  • زرت (زرت) = زرشک، سریع. مثال: زارتی به گوشم زد
  • خار داشتن = راه نرفتن، پا نكردن
  • از بدن خود در برابر بسیاری از بیماری ها محافظت کنید
  • «و این یک شهادت بسیار سخاوتمندانه است. "

زنان اغلب افسردگی یا خستگی شدید را قبل از قاعدگی تجربه می کنند. به عنوان مثال، زنان می توانند مهره مار را به گیره سر وصل کنند یا آن را در جیب شلوار خود نگه دارند. خوب است بدانید در زمان های قدیم از مهره مار ایرانی استفاده می شد که قدرت بسیار کمی داشت و اعتقاد بر این بود که هر چه مهره مار به گوشت و استخوان انسان نزدیکتر باشد نتیجه بهتری حاصل می شود...

Read More