Monthly Archives جولای 2022

زمان رو به اتمام است! این 3 روش را برای تغییر خرید مهره مار در نظر بگیرید.

فروش مهره ماروجود کلینیک های متعدد کاشت مو و روش های مختلف انتخاب داوطلبان را کمی سخت کرده بود، از طرفی هزینه کاشت مو یک… صفوی: حدود 270 هزار ریال داریم که بیشتر آن مربوط به مواد مصرفی و مصرفی است. مقدار کمی، مربوط به کالا، ارزی دریافت کرده اند که قیمت آن باید تعیین شود. این کار زمان بر و در عین حال پرهزینه بود زیرا یافتن مهره های مار واقعاً سخت بود و نیاز به پرداخت هزینه های زیادی داشت...

Read More