کاپیتان سندی خمیازه نسبت به جدایی مالیا وایت و تام چکت واکنش نشان می دهد

[ad_1]


Malia White در زیر فصل 6 مدیترانه ای به عنوان bosun بازگشت.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>