کاخ باکینگهام به ادعاهای اعمال غیرمعقول استخدام پاسخ می دهد

[ad_1]


کاخ باکینگهام به ادعاهای کشف نشده درباره منع اعضای اقلیت های قومی و خارجی از موقعیت های خاص در خانواده سلطنتی پاسخ داده است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>