چگونه TJ Lavin از The Challenge به یک نماد تلویزیونی واقعیت غیرمنتظره تبدیل شد

[ad_1]


پانزده سال از تصدی خود به عنوان مجری برنامه واقعیت MTV ، TJ Lavin به E! اخباری که او تصمیم به ترک هرگز چالش ندارد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>