پوشش کامل: ولینگتون برای 48 ساعت اضافی در سطح هشدار Covid-19 باقی بماند

[ad_1]

چیز

Wellington دو روز دیگر در سطح 2 باقی خواهد ماند زیرا وزیر پاسخ Covid-19 کریس هیپکینز نشان می دهد که شریک بازدید کننده سیدنی آزمایش Covid-19 مثبت است.

منطقه ولینگتون قرار است 48 ساعت دیگر در سطح هشدار 2 باقی بماند و افزایش سطح اصلی هشدار سه روزه را تا ساعت 11.59 شب سه شنبه افزایش دهد.

نرخ آزمایش Covid-19 در ایستگاه آزمایش Te Papa کاهش یافته است زیرا هیچ مورد دیگری در ولینگتون گزارش نشده است.

راس گیبلین / چیزها

نرخ آزمایش Covid-19 در ایستگاه آزمایش Te Papa کاهش یافته است زیرا هیچ مورد دیگری در ولینگتون گزارش نشده است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>