ناتالی امانوئل از F9 نشان می دهد که چه چیزی او را در مبارزه با تصویر بدن کمک کرده است

[ad_1]


در مصاحبه با بهداشت زنان ، ناتالی امانوئل در مورد مبارزه گذشته خود با تصویر بدن خود صحبت کرد و روند خود را برای به دست آوردن دیدگاه مثبت تر نشان داد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>