شاهزاده چارلز سکوت در مورد “پاپا” مرگ شاهزاده فیلیپ را شکست

[ad_1]


پرنس چارلز در پیامی احساسی در مورد درگذشت پدرش شاهزاده فیلیپ صحبت کرد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>