سیل کانتربری به صورت زنده: دهکده بازنشستگی جرالدین تخلیه شد. رودخانه آشبرتون 4000 خانه را تهدید می کند

[ad_1]


رودخانه ها مواج شده اند ، جاده ها بسته شده اند و نگرانی ها وجود دارد که در آن چیزی که به عنوان یک سیل در هر 100 سال در کانتربری خوانده می شود ، وجود ندارد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>