زن ده نوزاد به دنیا می آورد و رکورد جهانی را می شکند

[ad_1]

می توانید تصور کنید؟

فقط یک ماه پیش هالیما سیسه 25 ساله به طور غیر منتظره ای 9 نوزاد به دنیا آورد که پزشکان دو مورد را در اسکن قبل از تولد از دست دادند.

این هفته اما Gosiame Thamara Sithole 37 ساله می گوید که همین اتفاق برای او افتاده است ، با این تفاوت که بیش از 9 نوزاد 10 فرزند به دنیا آورده است.

بله ، 10

بومی آفریقای جنوبی این هفته ادعا می کند که هفت پسر و سه دختر به دنیا آورده است.

سیتول می گوید که او فقط انتظار داشت که هشت نوزاد به دنیا بیاورد. او نمی دانست که دکتر وی در طی اسکن در بیمارستان چند نوزاد را واقعاً از دست داده است.

در ابتدا به سیتول گفته شد که انتظار شش نوزاد را دارد زیرا در اسکن چهار کودک دیگر تشخیص داده نشده است. بعداً به او گفتند که او هشت فرزند باردار است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>