زنده: کنفرانس مطبوعاتی کوید با دکتر اشلی بلومفیلد و سرتیپ جیم بلیس رئیس MIQ

[ad_1]

دکتر اشلی بلومفیلد و سرتیپ جیم بلیس رئیس MIQ قرار است ساعت 13 بعد از ظهر بروزرسانی Covid-19 را انجام دهند.

ROBERT KITCHIN / چیزهای دیگر

دکتر اشلی بلومفیلد و سرتیپ جیم بلیس رئیس MIQ قرار است ساعت 13 بعد از ظهر به روزرسانی Covid-19 را ارائه دهند.

مدیر کل بهداشت ، دکتر اشلی بلومفیلد ، و سرتیپ جیم بلیس ، رئیس مشترک انزوا و قرنطینه مدیریت شده ، بعد از ظهر امروز اطلاعات مربوط به موارد Covid-19 را به روز می کنند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>