زنده: پل اشبورتون پس از اعلام احساس رانندگی از سوی رانندگان بسته شد

[ad_1]

مربع های صحنه

کریس آلن به مدت 27 سال در Ashburton کشاورزی کرده است. اما او می گوید که هرگز چیزی نظیر وقایع چند روز گذشته ندیده است.

رودخانه ها فروکش می کنند و آسمان پس از بارش تاریخی در کانتربری پاک می شود.

پلیس پل اشبورتون را مسدود کرده است.

Stacy Squires / چیزها

پلیس پل اشبورتون را مسدود کرده است.

چیز

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>