زنده: وزارت بهداشت توجیهی برای واکسیناسیون ارائه می دهد. دو مورد جدید Covid-19 در انزوای مدیریت شده

[ad_1]


اشلی بلومفیلد ، مدیر کل بهداشت ، در حال ارائه توجیهی در مورد “بزرگترین برنامه واکسیناسیون در تاریخ ما” است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>