زنده: مانو ساموآ v تونگا – آزمون بین المللی راگبی

[ad_1]


غرور اقیانوس آرام در جریان است که دو کشور جزیره در یک آزمایش راگبی بین المللی در ورزشگاه Mt Smart با یکدیگر برخورد می کنند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>