زنده: دولت سیاست اصلی مسکن را اعلام می کند

[ad_1]

دولت قرار است امروز در مورد مسکن اعلامیه اساسی دهد ، زیرا بسیاری از کیوی ها افزایش قیمت مسکن و بدتر شدن قیمت مسکن را تجربه می کنند.

نخست وزیر Jacinda Ardern کنفرانسی با وزیر دارایی Grant Robertson در کندوی عسل برگزار می کند.

ROBERT KITCHIN / چیزهای دیگر

نخست وزیر Jacinda Ardern کنفرانسی با وزیر دارایی Grant Robertson در کندوی عسل برگزار می کند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>