زنده: ده سال پس از زلزله کریستچرچ ، ما به یاد می آوریم

[ad_1]


مردم کریستچرچ در دهمین سالگرد زلزله مرگبار 22 فوریه دور هم جمع می شوند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>