زنده: بودجه 2021 توسط وزیر دارایی گرانت رابرتسون تحویل می شود

[ad_1]


دولت در تلاش برای مبارزه با فقر کودکان و تقویت اقتصاد ، 3.3 میلیارد دلار به مزایا کمک می کند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>