زنده: بعد از 40 سال ، ابرماه خون کمیاب آسمان شب را روشن می کند

[ad_1]

ریکی ویلسون / کارمندان

اولین عکسهای ابرماه قبل از گرفتگی کامل ماه به آسمان در حال افزایش است.

برای اولین بار در 40 سال گذشته ، یک ابر ماه نادر خون قرار است آسمان شب را چهارشنبه روشن کند.

ابرماه نادر خون امروز عصر بیش از اوکلند افزایش می یابد.

LAWRENCE SMITH / چیزها

ابرماه نادر خون امروز عصر بیش از اوکلند افزایش می یابد.

ابرماه خون در روز چهارشنبه ، 26 مه 2021 بر فراز شهر اوکلند در حال طلوع است.

ریکی ویلسون / چیزها

ابرماه خون در روز چهارشنبه ، 26 مه 2021 بر فراز شهر اوکلند در حال طلوع است.

چیز

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>