جیل داگر برای فارغ التحصیلی شوهر دریک دیلارد لباس قرمز شیک می پوشد

[ad_1]


اندکی پس از دستگیری برادرش جاش داگگار ، جیل داگگر برای جشن گرفتن فارغ التحصیلی شوهرش دریک دلارد از دانشکده حقوق پا به بیرون گذاشت.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>