ترافیک اوکلند به صورت زنده: بزرگراه ها در هنگام عجله صبحگاهی در مکان هایی به شدت متراکم می شوند

[ad_1]


ما آخرین به روزرسانی ها را درباره ترافیک و حوادث مربوط به آب و هوا در منطقه داریم.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>