ترافیک اوکلند به صورت زنده: ازدحام شدید در بزرگراه هایی که به سمت CBD می روند

[ad_1]


ترافیک در همه مسیرهایی که به سمت CBD می روند بسیار سنگین است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>