تحقیقات پس از پیدا شدن جسد در حمامهای کالبدی لیمریک آغاز شد

[ad_1]

جسد دیروز کشف شد.

در پی کشف جسدی در حمامهای بدن لیمریک تحقیقات آغاز شده است.

به عنوان بخشی از تحقیقات در مورد یک فرد مفقود ، دیروز ، 9 ژوئن ، در محل شنای قدیمی کشف شد.

گاردای مشکوک به بازی ناپاک در مرگ شخص نیست.

فرد متوفی که هنوز مشخص نشده است به بیمارستان دانشگاه لیمریک منتقل شد. آسیب شناس ایالتی پس از مرگ در زمان مناسب انجام خواهد داد.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>