بلا رابرتسون سلسله اردک ازدواج کرده است

[ad_1]


بلا رابرتسون ، ستاره سلسله اردک ، 18 ساله به نامزد خود یعقوب مایو گفت “من می کنم”. درباره عروسی ستاره سابق واقعیت جزئیات کسب کنید.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>