بزرگراه ایالتی دو پس از ورود کامیون به طور کامل مسدود کردن خارج کردن شیب Dowse Drive ، Hutt Lower ، کاملاً پاک شد

[ad_1]

یک کامیون به طور موقت مسیر منتهی به جنوب مسیر Dowse Drive را که از رمپ در Hutt پایین است ، مسدود کرد.

MATTHEW / STUFF / موارد اعطایی

یک کامیون به طور موقت مسیر منتهی به جنوب مسیر Dowse Drive را که از رمپ در Hutt Lower است ، مسدود کرد.

NZTA Waka Kotahi توصیه کرده است که پس از مسدود کردن یک کامیون در حال عبور از مسیر شیب پایین Dutse Drive در پایین Hutt ، بزرگراه State دو کاملاً روشن است.

کمی بعد از ساعت 6 صبح سه شنبه پلیس و پیمانکاران برای مدیریت ترافیک در محل فراخوانده شدند.

آیا بیشتر می دانید؟ ایمیل [email protected]

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>