با مرگ ناگهانی در کریستچرچ “غیرقابل توضیح” رفتار شد

[ad_1]

پلیس در ساعت 6.42 صبح روز شنبه از مرگ مطلع شد.

اندی جکسون / چیزها

پلیس در ساعت 6.42 صبح روز شنبه از مرگ مطلع شد.

پلیس در حال مرگ ناگهانی در حومه کرایست چرچ را غیرقابل توضیح می داند.

سخنگوی پلیس گفت ، مرگ ناگهانی در خیابان الیزابت ، ریكارتون ، ساعت 6.42 صبح شنبه به پلیس گزارش شد.

وی گفت: “در حال حاضر با مرگ در این مرحله غیرقابل توجیه برخورد می شود و پلیس در حال تحقیق است.”

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>