باز لورمان داستان ممیزی ناگفته هیت لجر را برای مولن روژ به اشتراک می گذارد!

[ad_1]


باز لورمان نشان داد که چرا سرانجام از هیت لجر برای بازی در نقش مسیحی که اوان مک گرگور در فیلم مولن روژ نیکول کیدمن به تصویر کشیده است ، عبور کرده است !.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>