اریک چرچ بحث “غیرقابل دفاع” مکران والن را با کلمات n “انتقاد می کند”

[ad_1]


دو ماه پس از آنكه مورگان والن در حال پرتاب كردن يك شرمسار نژادي گرفتار شد ، سرانجام ستاره همكار خود ، اريك چرچ ، در حال واكنش “دلشكسته” خود بود.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>