آماده شوید تا بر روی این فرش قرمز فراموش نشدنی گرمی بخورید

[ad_1]


قبل از شروع بزرگترین شب موسیقی ، ببینید کدام ستاره ها در جوایز گرمی فرش قرمز را برای باند خود در طراحی های سرگردان ساخته اند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>